Aðladýkça
Ahmet Kaya

Daðlarda öfkeli baþým
Serhat'ta hep akþam oluyor
Nasipsiz kýþtan mý, yamurdan mý yoksa aþktan mý
Aðladýkça, Aðladýkça daðlarýmýz yeþerecek
Görecek, göreceksin
Aðladýkça, Aðladýkça
Geceði tutacaðýz göreceksin

Ýlk yazda bitti telaþým
Alnýmda hep kavga duruyor
Vakitsiz kýrstan mý
Bahardan mý yoksa aþktan mý
Aðladýkça, Aðladýkça bozkýrlar yeþerecek
Görecek göreceksin
Aðladýkça, Aðladýkça
Güneþi tutacaðýz göreceksin