Bir Minik Kýz Çocuðu
Ahmet Kaya

Ona hergün rastlardým
Kuyruðun bir ucunda
Bir minibus parasý
Sýmsýký avucunda
Uykusuna doymamýþ
Kýrpýþan gözleriyle
Anlarsa baktýðýmý
Baþý inerde öne
Bildiðim kadarýyla
Ölmüþ anne babasý
Okulundan koparýp iþe koymuþ ablasý
Ne rüyalar görürdü kim bilir yol boyunca
Hep gülümserdi yüzü
Ansýzýn uyanýnca
Bir minik kiz çoçuðu saçlarý darma daðýn
Yollarda yalýnayak uþur uþur uþur elleri

Meraklandým birkaç gün durakda görmeyince
Tanýyanlar soyledi inanmadým ilk önce
Dalmýþ bir gün rüyaya mavi önlük içinde
Fabrika deðil sanki bir okul bahçesinde
Ýþte o an diþliler kapmýþ iki elini
Böyle ödemiþ yavrum ruyanýn bedelini
Tebessüm donup kalmýþ aðýzýnýn kenarýnda
Solu vermiþ minik kýz henüz ilkbaharýnda
Bir minik kýz çocuðu bir minik kuþ yüreði
Ölümün kucaðýnda uþur uþur uþur elleri