Birazdan Kudurur Deniz
Ahmet Kaya

[Deniz:]
Birazdan kudurur deniz
Birazdan dalgalarýn sýrtýndan
Üst üste fýþkýran rüzgarlar
Bir intikam gibi saldýrýnca üstüne.
Yüzüne þarkýlar çarpar, yüzüne þiirler çarpar, aðlarsýn
Sen artýk, sen artýk buralarda duramazsýn.

[Yýlmaz:]
Artýk sazýn baðrý mý olur
Kimsenin bilmediði bir aðrý mý
Gider kendine gömülürsün
Yoksa bu þehir bu sokaklar
Seni alýr kullanýr, seni alýr kullanýr
Santim santim çürürsün.

[Deniz:]
Bazen bir uçurum kalýr
Bazen de martýlarýn ardýndan
Velvele koparan bir leþ kalýr
Bir intihar gibi puþt olunca sevdalar.
Sýrtýný duvara yaslar, sýrtýný aðaca yaslar susarsýn
Sen artýk, sen artýk hiçbir sözü kaldýramazsýn.

[Yýlmaz:]
Þimdi bir yeni sevda mý olur
Kimsenin kapýný çalmadýðý bir inziva mý
Tutar sýfýrdan baþlarsýn
Yoksa bu iliþkiler bu zaaflar
Seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir
Dirhem dirhem azalýrsýn.