Bize Kalan
Ahmet Kaya

Bize kalan
Ýnsanlýða býrakmak istedidiðimiz deðildi
Binlerce fidan ektik halkýn çölüne
Su vermediler eðildi

Bizim eskiden öfkelerimiz vardý
Kýzaran yanaklarý öpmelere utandýk
Sonra suç olmak girdi araya

Bizim eskiden umutlarýmýz vardý
Yýkýlan duvarlarýn gövdesine yaslandýk
Sonra yanýlmak girdi araya

Bize kir bize pas
Bize tortusu kaldý
Dostlar tükenip düþtüler
Yok olma korkusu kaldý

Bizim eskiden gülüþlerimiz vardý
Kýrýlan yüreklere öylesine daðýttýk
Sonra aðlamak girdi araya

Bizim eskiden öfkelerimiz vardý
Tutuþan daðlarýn seherine yar olduk
Sonra vurulmak girdi araya

Bize kir bize pas
Bize tortusu kaldý
Dostlar tükenip düþtüler
Yok olma korkusu kaldý