Dokunma Yanarsýn
Ahmet Kaya

Çocukluðum çýraklýkta geçti, kir pas içinde
Gençliðim korsan yürüyüþlerde, mitinglerde
Hapse erken düþtüm.. copla erken tanýþtým
Küçük voltalardan býktým, usandým
Þimdi uçsuz bucaksýz ovalarda
Adýmlarýmý saymadan, geriye dönüp bakmadan
Usanmadan, býkmadan
Deli taylar gibi koþmak istiyorum!
Ve görüyorsunki aþký beceremiyorum
Beni kendi halime býrak yavrucuðum
Ben yolumu nasýl olsa bulurum...

Upuzun çayýrlarda yalýnayak koþmak istiyorum
Saçlarým rüzgara konuk..yüzüm daðlara dönük
Göðsümün çeperini ölümle sýnayan esaret
Ve yüreðimi yararcasýna zorlayan cesaret
Kýyasýya vuruþsun istiyorum!
Koþmak.. koþmak istiyorum sevgilim
Dönemezsem affet...

Firari gecelerin uzmaný olmuþum
Bütün istasyonlarda afiþim durur
Beni bir çocuk bile bulur!
Dokunma bana çýldýrýrsýn
Dokunma bana sende ellerin tutuþur!

Koþmak istiyorum
Eksozlarýn, molozlarýn, yaðmalarýn kýyýsýndan
Onca insafsýzlýklarýn, onca haksýzlýklarýn
Manzarasýzlýklarýn, parasýzlýklarýn
Allahsýzlýklarýn kýyýsýndan
Kimseye ve hiçbirþeye deðmeden
Ciðerlerimi yok edercesine koþmak istiyorum!

Koþmak istiyorum
Þiirimin ve yumruðumun namusuyla
Kavgaya karýþmadan, tutuklanmadan ve küfür etmeden
Kafamý kýrarcasýna koþmak istiyorum!

Avucunu son bir defa, aðlamadan tutmak istiyorum
Gözlerim yüzüne küskün, sazým sevgine suskun.
Saati ayrýlýða krmuþum olmaz teslimiyet
ziyan aklýmý senle bozmuþum, içerim felaket!
Kurþunlara geleyim istiyorum
Ölmek..ölmek istiyorum sevgilim
Sað kalýrsam affet

Firari acýlarýn uzmaný olmuþum
Bütün telsizlerde adým okunur
Beni bir korkak bile vurur!
Dokunma bana fiþlenirsin
Dokunma bana, sende yanarsýn