Giderim
Ahmet Kaya

Artýk seninle duramam
Bu akþam çýkar giderim
Hesabým kalsýn mahþere
Elimi yýkar giderim

Sen zahmet etme yerinden
Gürültü yapmam derinden
Parmaklarýmýn üzerinden
Su gibi akar giderim

Artýk sürersin bir sefa
Ne cismim kaldý ne cefa
Þikayet etmem bu defa
Diþimi sýkar giderim

Bozar mý sandýn acýlar
Belaya atlar giderim
Kurþun gibi mavzer gibi
Dað gibi patlar giderim

Kaybetsem bile herþeyi
Bu aþký yýrtar giderim
Sinsice olmaz gidiþim
Kapýyý çarpar giderim

Sana yazdýðým þarkýyý
Sazýmdan söker giderim
Ben aðlayamam bilirsin
Yüzümü döker giderim

Köpeklerimden kuþumdan
Yavrumdan cayar giderim
Senden aldýðým ne varsa
Yerine koyar giderim

Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem üzülme
Kafama sýkar giderim