Hiç Bir Þeyimsin
Ahmet Kaya

Sen benim hiç bir þeyimsin
Yazdýklarýmdan çok daha az
Hiç kimse misin bilmem ki nesin
Lüzumundan fazla beyaz
Sen benim hiçbir þeyimsin
Varlýðýn anlaþýlmaz
Galiba eski liman üzerindesin
Nasýl karanlýðýma bir yýldýz olmak
Dudaklarýnla cama çizdiðin
En fazla sonbahar otellerinde
Üniversiteli bir kýz uykusu bulmak
Yalnýzlýðý öldüresiye çirkin
Sabaha karþý öldüresiye korkak
Kulaðý çabucak telefon zillerinde
Sen benim hiçbir þeyimsin
Hiçbir seviþmek yaþamýþlýðým
Henüz boþ bir roman sahifesinde
Hiç kimse misin bilmem ki nesin
Ne çok cýðlýklarýn silemediði
Zaten yok bir tren penceresinde
Sen benim hiçbir þeyimsin
Yabancý bir þarký gibi yarým
Yaðmurlu bir aðaç gibi ýslak
Hiç kimse misin bilmem ki nesin
Uykum arasýnda caðýrdýðým
Çocukluk sesimle aðlayarak
Sen benim hiçbir þeyimsin