Hoþçakalýn Gözüm...
Ahmet Kaya

Nedir bu baþýmdaki felaket
Kýrk yýldýr sefalette bu Ahmet
Kefenimi alýn dikin bir zahmet
Gömün beni,gömün beni bir baþýma

Susamýyorum,susamýyorum
Elimde deðil susamýyorum

-þiir-

Hele bir ýþýklar sönsün
Hele bir kapansýn kapýlar
Sular durulsun
Býçak atacaðým daha 12'den

Kýsa devre yapsýn kalbim
Ellerim inatla dökülsün cigaraya
Daðlarda ay büyüsün
Sular köpürsün
Sen beni o zaman gör

Hele küssün meydanlar
Dehþetin oðlu gülsün
Aðýr bir köpek karanlýðý
Ve tüm mayýnlar patlasýn
Sen beni o zaman gör

Kaldýrýmlara yaðmur dökülsün
Daðýlsýn diþlerimde gülüþler
Kaybettiklerim bir dönsün
Sen beni o zaman gör

-2-

Yalnýzlýk ne demek
Kül olsun uykular
Kuþlar silinsin gözlerimden
Sen beni o zaman gör

Saçlarýmda kýrýlsýn kar
Baþtan çizilsin uçurumlar
Kýrýlsýn camlar
Sen beni o zaman gör