Karar Vermek Zor
Ahmet Kaya

Malatya'dan çýktým yola, yollar yanýyor
Düþman sarmýþ dört yanýmý, kurþun saçýyor
Düþmüþüm bir çukura, caným yanýyor
Yaþasam mý ölsem mi
Karar vermek zor.

Beyler deresinde kardaþ pusu kurdular
Daðda çadýr çadýr aþtýlar tüfek çaktýlar
Ýki er kardeþi canýmdan, canýmdan vurdular
Yaþasak mý ölsek mi
Karar vermek zor.