Lili Marlen Türküsü
Ahmet Kaya

Akþam olur mektuplar hasretlik söyler
Zagrep radyosunda Lilimarlen türküsü.
Siperden sipere ateþ tokuþturanlar
Karanlýkta dem tutan ishak kuþu.

Biz insanlar, dünyalýlar yemin ettik imanýmýz var
Hürriyet için, hürriyet aþkýna
Savulacak dönem
Savulacak düþman
Dehrin cefasýný çektik
Sefasýný süreceðiz.

Akþam olur mektuplar hasretlik söyler
Zagrep radyosunda Lilimarlen türküsü
Dost aðlar karanfilim, dost aðlar karanfilim
Marþ söylemeden ölmek bize yakýþmaz