Özgür Çaðrý
Ahmet Kaya

Sana yalan söyleyemem
Darýlýrsýn yavrucaðým
Aðabeyin bir gün daðdan döner
Giden gelmez, geri dönmez
Bilmiyormusun yavrucaðým
Sen üzülme, sýra bende
Gideceðim yavrucaðým

Elverir ki çoþku
Haylaz çocuklarýný boðazlamasýn
Avunmak elbette kolaydýr
Þehri yiðit bir türkü gibi dolaþmak
Daðlara destanlar, düþünmek kolaydýr
Hapislere bir sevinç çýðlýðý gibi düþmek
Kýzlarýn diri gögüslerinde
Matbaalarda
Ve kongre zabýtlarýnda dünyayý tazelemek
Yeryüzüne depremler düþürmek
Çünkü binlerce militanýn rüzgarlý macerasý
Bir kurþun bile deðildir namusun mavzerine
Gönlün kahpeliðine tutsaksýn açýkçasý
Asýl savaþ alaný suskundur arkadaþ
Sahipsizdir
Asýl savaþcýlar afyonlu,mütevekkil
Öyleyse
Þehrin girdabýnda çalkalanan zulüm
Halkýn þanlý isyanýna iþaret deðil
Bodrum duvarlarýna öfkeli yazýlarý
Týrnaklarýnla kazýyorsan da

Sana yalan söyleyemem
Darýlýrsýn yavrucaðým
Aðabeyin bir gün daðdan döner
Giden gelmez, geri dönmez
Bilmiyormusun yavrucaðým
Sen üzülme, sýra bende
Gideceðim yavrucaðým

Bulvara dökülen bildiriler
Harcanan bunca emek,bunca deðer
Fokurdayan metal potasý
Ýþleyen rotatifler
Cesetleri iðnelemek gibi birseydir
Ve zaman usulca göz kýrpýp telaþýna
Homurdanarak çekip gitmiþtir
Yani bu
Aþaðýlýk bir dramdýr artýk
Çünkü jarjuruna
Boþ kovanlarý dolduran adam
En azýndan kendinden utanmalýdýr
Yani yetsin diyorum
Þarkýlarýnýzý daðlarýma sürün diyorum
Uzatýn ellerinizi diyorum
Uzatýn tanýþalým
Helallaþalým...