Sevgi Duvarý
Ahmet Kaya

Sen miydin o yalnýzlýðýn mýydý yoksa
Kör karanlýkta açardýk paslý gözlerimizi
Dilimizde akþamdan kalma bir küfür
Salonlar piyasalar sanat sevicileri
Derdim, günün birinde insan arasýna çýkarmaktý seni
Yakanda bir amonyak çiçeði
Yalnýzlýðým benim sidikli kontesim
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi.

Kumkapý meyhanelerine dadandýk
Önümüzde; altýnbaþ, altýn zincir fasulye pilakisi
Ardýmýzda görevliler hýzýr paþalar
Sabahlarý açýklarda bulurlardý leþimi
Öyle sýcaktý ki çöpçülerin elleri
Çöpçülerin elleriyle okþardým seni
Yalnýzlýðým benim süpürge saçlým
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi

Baktým gökte bir kýrmýzý, bir uçak
Bol çelik, bol yýldýz, bol insan
Bir gece sevgi duvarýný aþtýk
Düþtüðüm yer öyle açýk seçik ki
Baþucumda bir sen varsýn bir de evren
Saymýyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi
Yalnýzlýðým benim çoðul türkülerim
Ne kadar yalansýz yaþarsak o kadar iyi.