Telgrafçý Akif
Ahmet Kaya

Hüseynik'ten çýktým þeher yoluna
Can aðrýsý tesir etti koluma
Yaradaným merhamet et kuluna

Yazýk oldu yazýk þu genç ömrüme
Bilmem þu feleðin bana cevri ne

Telgrafýn direkleri sayýlmaz
Atik haným baygýn düþtü ayýlmaz
Böyle canlar teneþire koyulmaz

Yazýk oldu yazýk þu genç ömrüme
Bilmem þu feleðin bana cevri ne

Lütfü gelsin telgrafýn baþýna
Bir tel vursun musul da gardaþýma

Yazýk oldu yazýk þu genç ömrüme
Bilmem þu feleðin bana cevri ne

Yazýk oldu yazýk þu genç ömrüme
Bilmem þu feleðin bana cevri ne