Yalan Da Olsa
Ahmet Kaya

Sokak ortasýnda bir kadýn bas bas baðýrýyordu
Kendini arýyor, kendini soruyor baðýrýyor
Sesi kulaklarýmda bir kurþun gibi patlýyor
Yalan da olsa haklýlar diyoruz ama,
Bu da yetmiyor

Gece yarýsý vardiyalarýnda iþçiler tedirgin üþümekte
Ýþ'ten deðil güç'ten degil içten üþümekte
Zaman geçmekte, zaman gecikmekte, zaman üþümekte
Yalan da olsa birleþiyorlar ama
Bu bize yetmiyor

Gece yarýsý bir müzisyen evine yine geç dönüyor
Taksi parasý bile yok cebinde ama evine dönüyor
Ýki damla yaþ geliyor gözlerinden cigarasý sönüyor
Yalan da olsa zenginiz, ya
Bu bize yetmiyor

Yalnýzým yalnýzlýðým beni dinlemekte
Yalan da olsa nevar ki bu þarkýyý söylemekte
Yalan da olsa içimden bir bulut akýp gidiyor
Yalan da olsa mutluyum ya,
Bu bana yetmiyor