Yalancý Ayrýlýk
Ahmet Kaya

Deli dolu bir akþam
Vakit ayrýlýk
Saatler yanlýzlýða dönüyor maðrur
Yabancý düþler kalmýþ dünden geriye
Yürekler piþmanlýða çarpýyor maðrur
Adýmý anamazsýn, yoluma çýkamazsýn
Gönülden sevemezsin sen
Geçmiþi silemezsin, rüyama giremezsin
Gerçekten sevemezsin sen
Beklenen ölümlerin kaçýþý olmaz
Bir yýldýz bilinmeze kayýyor maðrur
Ben sürgünüm sen durgun
Kaçak bu sevda
Dilim hep elvedaya dönüyor maðrur
Haykýrsam duyamassýn
Çaðýrsam gelemezssin
Yürekten sevemezsin sen
Zor günde aramassýn
Hiç yanlýz kalamazsýn
Korkusuz sevemezsin sen

Öyle bir koþup gidiþin vardý ki
Seni vicdansýz, insafsýz, kitapsýz