Duygularýmýn Bittiði Yerde
Ajda Pekkan

Duygularýmýn bittiði yerde düþüncelerim baþlar
Bir gölge gibi peþime düþer hatalar
Kimbilir nerde nerde yanýldým hangi duygular aþtým
Kimbilir nerde kayboldu umut hangi delice yanlýþta

Ýsyan etsem belki bir an içimden
Ýsyan etsem yaþadýðým gerçeðe
Belli etmem içimdeki acýlarý kederi
Belli etmem kimseye

Duygularýmýn bittiði yerde düþüncelerim baþlar
Bir roman gibi aklýmdan geçen o yýllar
Her cümlesinde özlemlerim var tutkularým var sonsuz
Her kelimede yalnýzlýðým var sevgilerim var umutsuz

Ýsyan etsem belki bir an içimden
Ýsyan etsem yaþadýðým gerçeðe
Belli etmem içimdeki acýlarý kederi
Belli etmem kimseye

Söz : Çiðdem Talu & Müzik : Selçuk Baþar