Dr is weer n dag veurbie mienwicht
Alex Vissering

Dr is weer n dag veurbie mienwicht
t Wot s oavends aal oareg kil
En mörnvroug as wie wakker worden
din zet ik klokke stil

k Heb zin om deur de lucht te vlaigen
mit vleugels van n kroan
k Loat dia de haile wereld zain
k Loat die op moane stoan

k Heb zin om in ain boom te klimmen
en doar n laid te schrieven
De mooiste boom van Westerwolle
maank dook en widde wieven

k Heb zin om noar de kroug te goan
mit aal mien kammeroaden
En din op knijen noar huus te kroepen
te zingen van woorden en doaden

k Heb zin om mörn n dag te sloapen
de klokke staait ja stil
Din is dr weer n dag veurbie
Joa dat is wat ik wil

k Heb zin om mit die vot te goan
noar Rügen da's wat ik wil
En as we doar s mörns wakker worden
din staait de tied eem stil