Kompromissen
Alex Vissering

Refr.:
Ik bin n man van compromissen
Ik hol van gokken, ik hol van gissen
Ik heb mie aaltied wat te zeggen
t Mokt mie nait uut om t uut te leggen

k Proat tegen de vogels, tegen de koien
k Proat tegen de mieren en tegen de loien
k Haar mit n kikker n conversoatie
Over kikkers dieverdoatsie

k Vertelde n mop aan n boom, hail stom
Hai snapte m nait en vuil dou om
Dr binnen ook luu dij denken da'k gek bin
Dij kinnen nait lachen om zin en onzin

Ik bin mor n speld in stro of heu
As ik hom nok din zeg ik tjeu
dit verske klinkt beheurlek vloot
Want daipe laidjes bluiden voak dood