An Innocent Warrior
Disney

An Innocent Warrior

Ou mata e matagi
Ou loto mamaina toa
Manatu atu
Taku pelepele
Pa mai to mafanafanga
Saototoga tenei

Manatunatu
Ki tamafine

Maua ai te lumanai
Ki tamafine
Ou mata e matagi