Gelmessin
Doðuþ

Akþam olur penceremde
Güneþ doðmaz odama yine
Karanlýða hapsolmuþum
Aðýt yakar yalnýzlýk yine
Mutsuzluk sardý beni
Umutsuzluk hep peþimde
Aylar yýllara vuruyor
Sebebini çözmüþ deðilim
Istesem de gelemezsin
Sevsen de sevmezsin
Yanlýþý affetmezsin
Sevdiðimi görmezsin
Parçalanýrým, daðlanýrým
Piþmanlýðýma aðlarým
Son bir defa yüreðinin
En kuytu köþesinde
Unutma ben varým
Bir günün bedeli bin yýla bedel
Sevginin deðeri bir ömre bedel
Ömrümün deðeri sana bedel