Ýnsanlar Nerede
Doðuþ

Nerde bir çocuk görsem bakarým
Gözü yaþlýysa onunla aðlarým
Sorarým niye aðlarsýn
O da der ki bana

Bak doðaya bak insanlara
Yapýlan hatalara
Buna can nasýl dayanýr dayanýr
Buna insan nasýl alýþýr alýþýr

Ýnsanlar nerede insanlar nerede
Anamýz babamýz bakým evlerinde
Unutmayýn bizi dünyaya getiren onlar
Ýnkar etmeyin inkar etmeyin ki

Allah katýnda bile yeriniz olmaz
Onlar bizim anamýz onlar bizim kanýmýz