Seyreyle Gönül
Edip Akbayram

Þehir kabristanýn seyreyle gönül
Tuttuðu dünyayý atanlara bak
Elvan nakýþlarý giyip gezenler
Çürümüþ toprakta yatanlara bak

Bu nasýl þehirdir yanmaz çeraðlar
Yoktur pençeresi düþmez ýþýklar
Divane derviþler deli aþýklar
Þeyda bülbül gibi ötenlere bak

Ne ihsan eylemiþ ne yemiþ içmiþ
Helali ayýrýp haramý seçmiþ
Üç arþýn bez giymiþ kalandan geçmiþ
Altýný gümüþe katanlara bak

Nice Þah-ý Merdan nice kahraman
Nice padiþahlar sahib-i ferman
Tahtýndan göç etmiþ nice Süleyman
Bu dünyayý alýp satanlara bak

Ömrüm tamam oldu vadem yetiþti
Yüreðimi ateþ aldý tutuþtu
Cümle yaranýmdan ayrýlýk düþtü
Hasret kýyamete kalanlara bak

Arifim misafir bu can bedene
Yel vurursa vurur beni yaban
Karýþtý kervanlar giden gidene
Bu dünyayý baki sananlara bak