Hino de Luxemburgo
Hinos

Wo d'Uelzecht duerch d'Wisen ze't,
Dûrch d'Fielzen d'Sauer brëcht,
Wo' d'Ref lânscht d'Musel dofteg ble't,
Den Himmel Wein ons mëcht:
Dat ass onst Land, fir dat mer ge'f
Heinidden alles won,
Ons Hemeschtsland dat mir so' de'f
An onsen Hierzer dron.
(repeat previous two lines)

O Du do uewen, dem seng Hand
Durch d'Welt Natio'ne let,
Behitt du d'Lëtzeburger Land
Vum frieme Joch a Led;
Du hues ons all als Kanner schon
De freie Gêscht jo ginn,
Loss viru blënken d'Freihetsonn,
De' mir so' lâng gesinn.
(repeat previous two lines)