Hino do Azerbaijão
Hinos

Az?rbaycan! Az?rbaycan!
Ey q?hr?man övladýn þanlý V?t?ni!
S?nd?n ötrü can verm?y? cüml? hazýrýz!
S?nd?n ötrü qan tökm?y? cüml? qadiriz!
Üç r?ngli bayraðýnla m?sud yaþa!
Üç r?ngli bayraðýnla m?sud yaþa!
Minl?rl? can qurban oldu,
Sin?n h?rb? meydan oldu!
Hüququndan keç?n ?sg?r!
H?r? bir q?hr?man oldu!
S?n olasan gülüstan,
S?n? h?r an can qurban!
S?n? min bir m?h?bb?t
Sin?md? tutmuþ m?kan!
Namusunu hifz etm?y?,
Bayraðýný yüks?ltm?y?,
Namusunu hifz etm?y?,
Cüml? g?ncl?r müþtaqdýr!
Þanlý V?t?n! Þanlý V?t?n!
Az?rbaycan! Az?rbaycan!
Az?rbaycan! Az?rbaycan!