Khetti Satha Shemsu
Nile

Khetti Satha Shemsu [3 vezes]
Khetti Satha Seneh
Khetti Satha Tehen
Khetti Satha Tua
Khetti Satha Kesu
Khetti Satha Sethes
Khetti Satha Sekhu
Khetti Satha Senes
Khetti Satha Suti
Khetti Satha Sekhem [3 vezes]