Iachem
Pierangelo Bertoli

S'at vein in meint a la sira
quand a ven da te
s'at ven in meint
'd'gnir'm a dmander
dove a son stee durant al dè
s'at ven in meint d'eser gelausa
tant tal see mei che me
ch'a vag a vag a lavurer

A me am piasrev a la sira
quand a ven da te
am piasrev gnir't a dir
ch'a son stee in dom per a me
acse te et penseres ch'a son stee con na mora
e alaura a vrev veder quel ch'et fee.

Ed dè an ven piò l'aura
ed pseir corer da te
però ag ho paura
ed sintir't ed dmander.

A me am piasrev a la sira
quand a ven da te
am piasrev an sintir
gnanch na mesca vuler
sintir't asvein a me
a redar e a ciacarer
ma seinsa seinsa mai dmander.