Arano no hate ni
Sailor Moon

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Arano no hate ni yuuhi wa ochite
Taenaru shirabe ame yori hibiku

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Hitsuji o mamoru nobe no makibito
Ame naru uta o yorokobi kikinu

Miuta o kikite
Hitsuji kaira wa mabune ni fuseru
Miko o ogaminu

Kyou shi mo miko wa
Umareta mainu yorozu no tami yo
Isamite uta o

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis in excelsis
In excelsis Deo