Wake Up Usagi
Sailor Moon

Weik ap! (Wake up) Weik ap! Weik ap!
Gaa bari ne, oo oo, oo oo
Aki deru yo, oo oo, oo oo
Itsu mari dette runo weik ap!
Sawa yaka Sanshain! (Sunshine)
Haiyaku, Okidasa

Kokoa deruno oteru deshou
Mi runa (Luna) de kimeta suke dururu

Kira naka de nando mome kyuu
Dakeda do wa iiyu ne
Oikake deki de
Hai nandeshou!

O sawaga sei, Aa Aa, Aa Aa
Oo ne gao, Ha Ha, ha ha
Koi wai Usagi-chan
Haro! (Hello!)
Seishu wa ni
You ga, Owaru yo!

Saoto nara
Shunpan shio
Yo tei wa miteri daijoubu
Nani ga atemo dakeko doshouru
Minna ge asobeta, Koi mono nashi
Jii-bun wa wai

Itsu moimo
Iishou daiyo
Hoshi ga naruchuu gaunkeun
Usagi haato (Heart) wo zuna fuchen
Minna ge asobeta, koi mono nashi
Jii-bun wa wai

Weik ap! Weik ap! Weik ap!