Ahavnu Lichyot
Sarit Hadad

Hahorim sheli nas'u lesof shavu'a,
kol hachevreh bashchunah, asinu mesibah.
Eizeh kef shel chagigah, lo rotzim lanu'ach,
hishtolelnu beteruf - asinu mah she'ba.

Kmo d'vorim bis'dei prachim,
shotim metzuf hane'urim.
Ahavnu lismo'ach, ahavnu lirkod
ahavnu be'etzem lichyot.
Ba'ir hagdolah bedirah k'tantanah,
yesh chaflah shel kol hashchunah.

Chofshi'im meshuchrarim, kmo alim baru'ach
vehaketzev mitgaber chazek umesachrer.
Tze'irim me'usharim im rosh patu'ach,
margishim bechol haguf, ech hadam over.


Kmo d'vorim...