AVANIM KAROT
Sarit Hadad

Avanim karot veday
Dim'ah el ha-olam yoredet
Bubah shvurah kvar lo rokedet
Harechov shotek kmo nadam

Avanim karot veday
I efshar lishmo'a et hasheket
Ha-emet lasheker shuv nosheket
Vehake-ev livnei adam

Day, lake-ev she-oseh hadma-ot
Day, ta-atzru et haseret
Day, lehabit be-einayim atzuvot
Day, day, day

Avanim karot veday
Halev kvar lo omed bametach
Vechol dakah domah lenetzach
Kmo hake-ev shelo nigmar

Avanim karot veday
Gam hamal-achim otzmim einayim
Mezilim dim-ah mehashamayim
Ke-ilu menasim lomar

Dai, lake-ev?