Avudah biladecha
Sarit Hadad

Im telech, telech ve'al tachzor yoter,
im tavo, tavo elai kedei lehisha'er.
She'atah iti atah mavtiach li shamayim
va'ani choshevet eich matzati li chaver.
Atah zorek milah aval mastir mimeni shtayim,
kshelibcha - ani yoda'at - bemakom acher.

Im lo yad'ata az teda,
Bechol isha, yesh gam yaldah
velif'amim hi avudah biladecha.
Ach im tifga bah beyaldah,
hi tahafoch lihyot shedah,
Shetekatzer et nishmatcha ve et chayecha.

Im telech, hadelet shuv lo tipatach,
im tavo, od yesh sikui she eslach.
Kshe atah iti atah osef oti elecha
Va'ani choshevet eizeh gever amiti
Uvetoch hachashecha koret bishtei eiynecha
She'atah kan velibcha rachok velo iti.