Bachur nechmad
Sarit Hadad

Kol hazman atah noten li,
mach'maot bli haf'sakah.
Barechov atah tzo'ek li,
at yafah umetukah.
Ba'avodah atah mafri'a,
zeh kasheh lehitrakez.
Mul beiti atah mofi'a,
af shniyah lo mevaz'bez.

Atah bachur nechmad,
atah bachur mak'sim.
Ani pochedet
she'atah ulai mag'zim.
Omer milim yafot,
yode'a lefar'gen.
Nishb'ati she'itcha,
ani od et'chaten.
(x2)

Michtavim elai shalachta,
charuzim k'mo p'ninim.
Merachefet li be'osher,
mar'gishah ba'ananim.
Kol hamishpachah sho'elet
mi zeh habachur hazeh,
shesovev lach et harosh
venatan lach boom kazeh.

Atah bachur nechmad,
atah bachur mak'sim.
Ani pochedet
she'atah ulai mag'zim.
Omer milim yafot,
yode'a lefar'gen.
Nishb'ati she'itcha,
ani od et'chaten.