BALAGAN (2)
Sarit Hadad

BALAGAN (2)

Yesh balagan bas'vivah
tarim yadaim chazak
hayom ani me'usheret
yesh balagan bas'vivah
hamesibah mat'chilah
ani kol kach me'ohevet

Hamelech higi'a, kol hakahal ode'a
halailah mutar lehish'tachrer
beyachad lismo'ach ad shemachar yagi'a
yesh ahavah bechinam

Halailah, halailah kulanu mishpachah
halailah hazeh kulo simchah
yadaim lemalah, ani kvar shikorah
halailah hazeh kulo mazal tov

Yesh balagan bas'vivah
veyesh harbeh ahavah
kulam yafim k'mo beseret
el hashamaim koftzim
laga'at ba'ananim
uva'einaim yesh shemesh

Ha'osher zore'ach, halev sheli pore'ach
litzro'ach, ani kuli shelcha
beyachad lismo'ach ad shemachar yagi'a...

Halailah, halailah...