BAMO'ADON (2)
Sarit Hadad

Ani er'kod al hashulchan
(sivuv echad achor tza'ad leyamin echad lis'mol)
bamo'adon leyad hayam
(sivuv echad achor tza'ad leyamin echad lis'mol)
kulam yishtu iti chofshi, chofshi
(sivuv echad achor tza'ad leyamin echad lis'mol)
veyirkedu t'ashir sheli
(sivuv echad achor tza'ad leyamin echad lis'mol)

Bo'u venikach dvarim acheret
bo'u venihyeh yoter s'mechim
gam im bachutz hachoshech mitkarev
etzleinu or gadol dolek bapanim (kan bapanim)

Tamid efshar limtzo sibah tovah
lageshet le'inyan ba'ahavah
otanu lo pashut lish'bor
bo'u venad'lik shuv et ha'or (et ha'or...)

Ani er'kod...

Eleh hachaim kan rabotai
lo pashut aval tamid kedai
liz'kor shezeh habayit hayechidi
habayit shelcha vegam sheli (gam sheli)

Mitachat le'otah pisat shamaim
yesh lanu chelkah achat k'tanah
gam im bachutz so'er bechol ha'ir
halailah muzmanim kulam lashir (kulam lashir...)

Ani er'kod...