Bo Bo
Sarit Hadad

Bo Bo

Halev patu'ach muchan levo'acha
chalon patu'ach hish'arti likrat'cha
halev patu'ach mah koreh itcha?
Machar (ulai) yihyeh me'uchar

Bo, bo, bo
makeh bi libi mechakeh shetavo
bo, bo, bo
ahavah amitit shetiten vetiten
(x2)

Shaket halailah zaru'a kochavim
ba'ah rua'ch im shati'ach ananim
shaket halailah uvetochi p'chadim
lo hevanti et hachaim

Bo, bo, bo
makeh bi libi mechakeh shetavo
bo, bo, bo
ahavah amitit shetiten vetiten