CHAMOTI
Sarit Hadad

Chamoti ulai choshevet
she'atah met mera'av
velecha hi mevashelet milev rachav
kol hayom hi metzaltzelet
vesho'elet lish'lomacha
hi lebetach sham choshevet
ech over yomcha.

Mah yihyeh hasof itah ah, ah
et hada'at matrifah ah, ah
ad matai avin otah ah, ah
uva li lach'nok otah ah, ah.

Pa'amaim beshavu'a mevakeret beveiti
zeh etzlah minhag kavu'a levaker oti
zeh nachon hi lo/li ozeret
mevashelet bishvilcha
ve'avak hi mena'eret, mishulchancha.

Mah yihyeh...

Bam'karer hi mechatetet
hachalav k'tzat lo tari
velapach miyad zoreket
ki zeh lo bari
memareket mesaderet meyasheret t'ak'matim
t'amitah hi mesaderet veharahitim.

Mah yihyeh...