CHAVERAH TOVAH
Sarit Hadad

K'shehayinu yaldot
az hayu lanu sodot
vehayinu az ratzot umesachkot
vehayinu ne'arot,
mitlachshot umechaychot
ve'avarnu yachad et kol hakitot.

O o o
at chaverah tovah
O o o
At iti kshetov o ra
O o o
at chaverah tovah
va'ani mitkasheret elaich.

Medabrot sha'ot shlemot,
al banim ve'al banot
va'al kol hakavanot hanistarot
vekonot b'chanuyot
bigdei yam ustam shtuyot
veholchot lemesibot lehofa'ot.

Lady hayit tamid,
haneshamah ha'amitit,
hayechida shenish'arah iti k'vuah.
hitchalfu ha'ahavot
venish'arnu chaverot,
beganon, baveit hasefer, batzava
vehatelefon shelach mispar achat
umitkasheret, kshemargishah levad.

O o o...

Ix, mix, drix,
emet o chovah,
sod kamus leparah ulesus,
ksherachavnu im oto tipus
shehikarnu babar
hoi kamah zman avar,
az lo hayah davar
rak at va'ani neshamah.

Simu lev, ani kor'im li
E. Z. Harapperit hayechidah
ein af achat od milvadi.