Chok Ha'chaim
Sarit Hadad

Kmo tzipor nodèdèt
Mèchapèsèt molèdèt
Al anaf etz batua
Hi tyashafti lànuach
Shum davar lo mukar
Sham l'matah
Margishah avudah vagvahim
Neshima arukah lakachti
Veyatzati mebèn h³alim

Zeh chok ha'chaim
Sàkranut rigushim
Zehchok ha'chaim

Tzad tzad lomedèt
Al batuach lalèchet
Mitchazeket sorèdèt
U pit om me ohèvèt
Me³alai mechachim hashamaim
Ve ha osher metzif et kuli
Nèshimah arukah lakachti
Ve-natati lachèm et kuli

Zehchok ha'chaim
Sàkranut rigushim
Zehchok ha'chaim

Zehchok ha'chaim
Sàkranut rigushim
Zeh chok ha'chaim