ELEM MESHAGE'A
Sarit Hadad

Hu halach achareiha
elem meshage'a
hi ratz'tah taba'at
ba'al zeh or hi yoda'at...

Eich she'hu noge'a
olam otzer lereg'a
ad shvil hachalav
telech hi acharav

Bein kol hasimta'ot
bein kol hanetivot
shel hachaim
ah...
bein kol hachatzerot
bein kol hasivuvim me'ohavim
tamid zeh kachah im hatze'irim
rak ta'uyot ve'od sharim shirim
ach mah osim ksheme'ohavim
rak el echad yode'a

Metoraf aleiha
elem meshage'a
shnei kochavim inu
yare'ach leraglav

Hamishpachah hech'rimah
gam ha'aba gam ha'ima
barchu hem Florentina
lagur me'al hacantina

Bein kol hasimta'ot...

Tamid osim mah shemar'gishim
ki anashim hem anashim
she'rak tihyu li me'ohavim
basof hachetz poge'a
vehagoral kove'a