Hayah zeh be'erev sagrir
Sarit Hadad

Hayah zeh ba'erev be'erev sagrir
yarad az hageshem bir'chovot ha'ir
yashavti al safsal tzofeh el hak'vish
hakol po roked ve'lo yoshev ish
hakol po domem ve'lo over ish.

Gavar bi hashi'amum erev me'od kar
lech lishon Gili ki kvar me'uchar
hi ba'ah lefet'a lam'rot kol hak'for
halchah lah hasheinah kvar ba lo has'for.

Chashavti pe'amim zeh lo ba tamid
kafatzti al hametzi'ah kmo kol tza'ir
hashachar hiftzi'a yardu hat'lalim
chovkim zeh im zo nehenim mehachaim.

Kor'im li Alizah kach amrah hi li
bo ve'agaleh lecha mah mar gorali
im atah pike'ach kasak hamesaknah
lashevet al safsal zeh lo sakanah.

Kor'im li Alizah Ra'ili
tov asaper lecha mah mar gorali
hi ba'ah lefet'a k'mo mal'ach mishamaim
meshuga'ah iveret anachnu rak shnaim
meshuga'ah iveret anachnu rak shnaim

Hayah zeh baboker hashemesh kvar zarchah
amarti lah shalom ve'hi rak tzachakah
im atah pike'ach hasak hamiskenah
lasehvet al safsal zeh lo sakanah.