KOCHAVIM SHEL AHAVAH
Sarit Hadad

Ha'el hatov bara otanu
k'mo sach'kanim bemachazeh
bahatzagah hazo shelanu
rak hu kove'a mah yihyeh
et hatas'rit yado kotevet
velanu yesh sipur muchan
ani ehyeh ishah ohevet
atah tihyeh li lechatan

Zeh kvar katuv sham bam'romim
shenisha'er le'olamim
gam ani gam atah kochavim shel ahavah

Kol hachaim od lefaneinu
anachnu rak bahat'chalah
yesh ahavah g'dolah beineinu
ken zo ahavah g'dolah
lanetzach emunim nishbanu
ulevakesh mah od nuchal
she'Elokim yish'mor otanu, usheyihyeh lanu mazal

Zeh kvar katuv...