Kshe'ani itach ani kmo dag
Sarit Hadad

Kshe'ani itach ani mamash tipesh k'mo na'al
ani megamgem ani shotek ani chasar mazal
miyad nigmar li ha'I.Q. venitka'ot li hamilim
kshe'ani itach ani mamash k'mo amoeba
vemitnaheg k'mo shovav
ben shesh ulai ben sheva
ki kshe'ani itach ani kmo da-a-a-g.

Lo yoda'at mah koreh li
ani ro'edet cham li kar li
kshe'ani itcha ani k'mo dag
lo yoda'at mah koreh li
hamilim mitbalbelot li
kshe'ani itcha ani k'mo dag.

Kshe'ani itach rotzeh lehisha'er babait
shochev al hamitah ve'lo morid t'ana'alaim
ani batlan kshe'at iti
ve'lo holech leshum makom
kshe'ani itach nidbak li min mabat debili
umechakeh besavlanut ad shetechaychi li
ki kshe'ani itach ani k'mo da-ra-ra-ag.

Lo yoda'at mah koreh li
ani ro'edet cham li kar li
kshe'ani itcha ani k'mo dag
lo yoda'at mah koreh li
hamilim mitbalbelot li
kshe'ani itcha ani k'mo dag.

Ha'ahava motzi'ah oti mehakelim haregilim
lo motze ta'milim
lo yotz'im hatz'lilim
lo sholet bachaim.