KTZAT MESHUGA'AT
Sarit Hadad

KTZAT MESHUGA'AT

Bachaim kemo shehem
Mimeni i efshar lehit'alem
Eich kulam tamid choshvim
Menasim likbo'a li k'lalim

Ba'olam hazeh mutar
Lo lada'at shum davar
Ha'ipur rak mechaseh
Z'rok milah vetenaseh

Ani yodat shekulam choshvim
(She)ani ktzat meshuga'at
Aval lo be'emet ichpat li
Ki rak ani yoda'at
Lo chashuv etmol
Lo chashuv machar
Hakol oto davar
Lo chashuv etmol
Lo chashuv machar

Lo meshaneh li mah omrim
Lo meshaneh li mah choshvim
Hu yachol lehavi li zer v'radim
Hu yachol liv'not li migdalim

Lo meshaneh li mah omrim
Lo meshaneh li mah choshvim
Hu rotzeh rak kelev viy'ladim
Ani rotzah lilmod et hachaim

Ani yoda'at..