Kzat Meshugaat
Sarit Hadad

Bachaim kemo shehem
Mimeni i efshar lehit'alem
Eich chulam tamid choshvim
Menasim likvoa li klalim

Ba'olam hazeh mutar
Lo lada'at shum davar
Ha'ipur rak mechaseh
Zrok milah vetenaseh

Refrão
Ani yodat shekulam choshvim
She ani ktzat meshugaat
Aval lo bemet ichpat li
Ki rak ani yodat
Lo chashuv etmol
lo chashuv machar
Hakol oto davar
Lo chashuv etmol
lo chashuv machar

Lo meshaneh li mah omrim
Lo meshaneh li mah choshvim
Hu yachol lehabi li zer v'radim
Hu yachol libnot li migdalim
Lo meshaneh li mah omrim
Lo meshaneh li mah choshvim
Hu rotzeh rak kelev v'iladim
Ani rotzah lilmod et hachaim