Lamah
Sarit Hadad

Lo yode'a mah nisgar itach
bedavar echad ani batu'ach
mehayom shebo pagashti bach
ani kvar lo yachol lanu'ach
ve'at be'etzem hasibah...
she'ani margish k'mo meshuga

Lamah? Tagidi lamah? Al mah velamah?
Elohim bara otach p'tzatzah
Kamah? Tamshichi kamah? At mitalemet...
va'ani rotzeh od/rak neshikah

Lo hevanti mah koreh itach
boi ta'asi li matzav ru'ach
ve'at pitui kol kach chazak
k'mo hanachash vehatapu'ach
uvechol dakah bechol sha'ah
im tikre'i li ani ba

Az...Lamah? Tagidi lamah? Al mah velamah?
Elohim bara otach p'tzatzah
Kamah? Tamshichi kamah? At mitalemet...
va'ani rotzeh od/rak neshikah