LATSAFON BE'AHAVA
Sarit Hadad

K'shehashemesh chiyuch acharon lachermon
tish'lach beyom ru'ach shel stav,
yetzaltzel telefon befikud hatzafon
zeh anachnu me'ever lakav.

At, ani vehachoref,
naz'min az/sham armon
al har arafel ve'anan,
sham chatzav vecharkom yif'rechu behamon
chiyuchim yish'lechu belavan.

Pizmon
Elef shir latzafon
migolan ad chermon
ad kineret ve'ad laramah,
nezamer vehashir ya'apil le'amon,
yehad'hed ad midbar hash'mamah
(x2)

Bemiz'chelet shel kerach litz'lil pa'amon
shireinu oleh beshalvah,
netapes al gilbo'a tavor ve'atzmon
veshirat chayalim melavah.

Melavah et shirat hatzafon harachok
shel eretz noshevet vakor
techamem vetad'lik et libeinu litz'chok
vetamis matzav ru'ach afor.

Pizmon
Elef shir latzafon
migolan ad chermon
ad kineret ve'ad laramah,
nezamer vehashir ya'apil le'amon,
yehad'hed ad midbar hash'mamah
(x2)

Yom yavo vehashemesh yatzitz chay'chani,
yer'du hash'lagim meharim,
uf'lagim yiz'remu bein pirchei tziv'oni
bash'vilim hak'chulim, hakarim.

At, ani vehachoref habaitah choz'rim
shalom lach, mamlechet hak'for,
chayalei hatzafon nitra'eh baharim
bashanah haba'ah nachazor.

Pizmon
Elef shir latzafon
migolan ad chermon
ad kineret ve'ad laramah,
nezamer vehashir ya'apil le'amon,
yehad'hed ad midbar hash'mamah
(x2)