LEVAD (2)
Sarit Hadad

Achshav kshe'ani atzuvah verotzah ahavah
ein li im mi ledaber
kasheh li levad
ve'ein af echad
chipasti lemi lesaper
ein li im mi ledaber
chipasti lemi lesaper

Mish'tadelet lo liv'kot
aval kshehadma'ot ba'ot ani bochah

Lo rotzah lihyot levad af pa'am
bo vetechabek oti od pa'am
lo rotzah lihyot levad af pa'am
rotzah shetechabek oti od pa'am

Achshav k'shehalailah aroch
chipasti li chom
levad im atzmi bamitah
halachta mikan velakachta itcha
et kol ha'ahavah
lakachta mikan et hakol
et kol ha'ahavah
lakachta mikan et hakol
et kol ha'ahavah

Lo rotzah lihyot levad af pa'am
bo vetechabek oti od pa'am
lo rotzah lihyot levad af pa'am
rotzah shetechabek oti od pa'am

Lo rotzah lihyot levad af pa'am
bo vetechabek oti od pa'am
lo rotzah lihyot levad af pa'am
rotzah shetechabek
rotzah shetechabek
rak od pa'am

Ani lo rotzah lihyot levad af pa'am
bo vetechabek oti od pa'am
lo rotzah lihyot levad af pa'am
rotzah shetechabek oti od pa'am

Rak od pa'am...