Lo tov lishneinu
Sarit Hadad

Hashemesh ne'elmah kim'at mehashamaim
le'at shoka'at lah bamaim
beyam hamach'shavot sheli me'ofefet
ani aleh bashalechet

Zeh lo hamelach shel hamaim
shetzorev li bachazeh
yikach yoter miyom yomaim
lehavin mah koreh

Lo tov lishneinu
lo tov li im atzmi
ulai atah
lo ra'ui la'ahavah she'bi
chomot baninu
libi hu miv'tzari
lo tov lecha lo li

Hapanasim ba'ir dol'kim
me'irim li
et haderech habaitah
rotzah lish'tof et hapanim
pit'om pagashti
od mich'tav shehish'arta

Zeh tzorev li ba'einaim
lo min hamelach shel hayam
la'etzev yesh t'chunot ka'elu
shekasheh lichyot itam

Lo tov lishneinu
lo tov li im atzmi
ulai atah
lo ra'ui la'ahavah she'bi
chomot baninu
libi hu miv'tzari
lo tov lecha lo li