Melech Harechov
Sarit Hadad

Ani rotzah lihiot kena
Asita li fadichot bashchunah
Siparta lashchenim rak sipurim
Harasta li et hachaim

Az al tagid li mitzta'er
Et haslichot tash'ir leyom acher
Be'im norid mimcha ta'amasechah
Nachsof et ha'emet shelcha

Refrão
Ad matai tamshich lachshov
She'atah melech harechov
Ve'im tir'eh oti mulcha
Ta'avor gam midrachah

Ve'im atah lo mitbalbel
Lashevet kol hayom ulerachel
Atah lo chaver velo yadid sheli
Bekitzur atah lo bishvili

Chaval al kol hadiburim
Atah kazeh aluf besipurim
Ve'im chipasta ahavah shonah
Az tenaseh et hashchenah