MISTER DJ SUPERMAN
Sarit Hadad

Ha'olam shoel be'etxem
mah zot ahavah
tnu la-D.J. lenagen lo et kol hat'shuvah, baketzev
musikah olah k'mo shemesh sheshuv shavah
lev boded yim'tza lo osher al harachavah.

Mister Dee Jay Superman,
bo nagen li venagen
et rikud ha'ahavah el toch halailah
Mister Dee Jay Superman
rak shader li vanagen
vehaketzev shebalev yam'ri lemalah.

Bo nagen et hakesem boker erev
vegaresh achshav lanetzach et kol hake'ev.

Mister Dee Jay Superman...

Bo nagen achshav bli pachad
im halev hame'ohav
bo chabek otanu yachad
LOVE LOVE LOVE

Mister Dee Jay Superman...

Ha'olam sho'el ba'etzev mah zot ahavah?